نویسنده = مرضیه تولایی
فعال‌سازی مصنوعی تخمک: انواع روش‌ها و تأثیر کلینیکی آن پس از تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 851-866

محمدرضا دیمه؛ مرضیه تولایی؛ محمدحسین نصر اصفهانی


مقایسه کارآیی دو روش HA binding و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از لحاظ مورفولوژی و ساختار کروماتین طبیعی

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 46-56

محمدرضا دیمه؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ حبیب ا.. ناظم؛ مهناز شایسته مقدم؛ مرضیه تولایی


بررسی کارایی روش انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به اسید هیالورونیک بر نتایج تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

فرهاد فتحی؛ شهناز رضوی؛ اکبر وحدتی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ مرضیه تولایی