نویسنده = عباس جعفریان دهکردی
بررسی اثر عصاره‌ی منتخبی از مخروطیان بومی ایران بر رده‌ی سلولی سرطان پستان انسان (MCF-7) به روش فلوسایتومتری

دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394، صفحه 2004-2012

علیرضا عندلیب؛ عباس جعفریان دهکردی؛ راحله شکوهی شورمستی؛ شیرین عبداله کوهپایه اصفهانی


بررسی اثر ژنوپروتکتیو عصاره‌های آبی و متانولی اندام هوایی کرفس کوهی بر آسیب ناشی از ماده‌ی ژنوتوکسیک متیل متان سولفونات

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2062-2071

محمود اعتباری؛ سید ابراهیم سجادی؛ عباس جعفریان دهکردی؛ معصومه پناهی


تعیین میزان آلودگی شیر مادر به آفلاتوکسین M1 در شهر اصفهان

دوره 30، شماره 182، فروردین و اردیبهشت 1391

عباس جعفریان دهکردی؛ نسیبه پوررادی


بررسی اثر تجویز طولانی مدت فنوباربیتال بر حجم نواحی هیپوکامپوس رات

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

محمد حسینی شریف آباد؛ عباس جعفریان دهکردی؛ علی حسینی شریف آباد