نویسنده = مهری سیروس
راهکار طبابت بالینی پرتودرمانی (رادیوتراپی) در سرطان پستان

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2048-2058

شادی بابازاده؛ فریبرز مکاریان؛ حمید امامی؛ نادیا نجفی‌زاده؛ حمیرا حاج احمدیان؛ علیرضا عموحیدری؛ مهناز رعایایی؛ مریم طباطبائیان؛ مهری فقیهی؛ مهدی تذهیبی؛ الهام معظم؛ مهری سیروس


مقایسه‌ی معیارهای سونوگرافی داپلر رنگی ندول‌های تیروئید و یافته‌های FNA

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1492-1498

مهری سیروس؛ مطهره ژیانپور؛ علی رضائی؛ زهرا سعادت پور


بررسی ارزش اندکس مقاومت شرایین داخل کلیوی در مراحل مختلف نفروپاتی دیابتی

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1168-1172

مریم مرادی؛ مهری سیروس؛ حبیب اسماعیلی؛ سید محمد حسین محسنی