نویسنده = نفیسه السادات حسینی
بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی در نمونه‌های کراتیت مرتبط با استفاده از لنزهای تماسی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 273-281

گلفام عریان؛ جمشید فقری؛ حسین فاضلی؛ نفیسه السادات حسینی؛ منصور صدیقی؛ علیرضا زندی؛ صفورا حیدری


جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 372-379

جمشید فقری؛ سمانه بوربور؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ محسن میدانی؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه السادات حسینی


بررسی حساسیت ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس نمونه‌های آب شهراصفهان به داروهای ضد مایکوباکتریایی رایج با استفاده از روش E-test

دوره 30، شماره 176، فروردین و اردیبهشت 1391

انسیه ساریخانی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه السادات حسینی؛ تهمینه نریمانی