نویسنده = فرهاد گلشن ایرانپور
بررسی روند تغییرات درصد انواع مختلف اسپرم‌های متحرک در مدت زمان نگهداری نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرم در دمای 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 38-41

زهره ناطقیان؛ غلامرضا دشتی؛ شکوفه بقازاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور


بررسی اثرات دزهای بالای عصاره‌ی هیدروالکلی سیاه‌دانه بر روی حرکت و آپوپتوز اسپرم در مردان نورموزواسپرم

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 470-477

ناهید صادق‌نژاد؛ غلامرضا دشتی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ شکوفه بقازاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور


بررسی اثرات دوزهای پایین تیموکینون بیرونی بر حرکت و زنده ماندن اسپرم در مردان نورموزواسپرمی

دوره 32، شماره 287، خرداد و تیر 1393، صفحه 776-783

خاطره فاضلیان؛ غلامرضا دشتی؛ فرهاد گلشن ایرانپور؛ شکوفه بقازاده