نویسنده = سعیده بحرانی
بررسی اثر تستوسترون بر روی فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاکتور مشتق از سلول‌های استرومایی در مغز استخوان رت‌های ویستار نر

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2403-2411

زهراالسادات مرتضوی؛ شقایق حق جوی جوانمرد؛ مریم موتمر؛ سعیده بحرانی؛ فرید نصر اصفهانی


بررسی اثر تستوسترون بر مقدار Nitric oxide و Stromal cell derived factor-1α در گردش خون محیطی رت های ویستار ماده

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1721-1729

مریم مؤتمر؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ فرید نصر اصفهانی؛ زهرا سادات مرتضوی؛ سعیده بحرانی


بررسی اثر تستوسترون بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در گردش خون رت‌‌های نر ویستار

دوره 30، شماره 203، مهر و آبان 1391

سعیده بحرانی؛ شقایق حق جوی جوانمرد؛ زهراالسادات مرتضوی؛ مریم موتمر؛ فرید نصر اصفهانی