نویسنده = فوزیه زادهوش
تأثیر عصاره‌ی هیدروالکلی Dracocephalum Kotschyi روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 278-287

10.48305/jims.v40.i669.0278

امیرمهدی صفاری؛ فوزیه زادهوش؛ افسانه یگدانه؛ علی حسینی شریف آباد؛ اردشیر طالبی؛ حسن صدرائی


نقش آیریسین در اندام‌های مختلف بدن انسان با تأکید بر تأثیرات مفید در هموستاز گلوکز

دوره 40، شماره 660، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 84-94

10.48305/jims.2022.16307

فرزانه یزدانی مقدم؛ محمود آقایی؛ فوزیه زادهوش


بررسی نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماری دیابت نوع 2

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 214-221

10.22122/jims.v37i519.10998

بنت‌الهدی حیات‌مقدم؛ فوزیه زادهوش؛ فهیمه امیرخانی؛ مرتضی پورفرزام


بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 45-38

احمد موحدیان؛ فوزیه زادهوش؛ غلامعلی نادری؛ غلامرضا دشتی