نویسنده = افسانه ارزانی
تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19

دوره 40، شماره 671، خرداد و تیر 1401، صفحه 318-324

10.48305/jims.v40.i671.0318

مهناز احمدپور سفیدکوهی؛ سیده رقیه جعفریان امیری؛ زهرا اکبریان راد؛ محمد چهرازی؛ مجتبی قنبری قلعه‌سری؛ افسانه ارزانی


مراقبت خانواده‌محور و انتقال بین بیمارستانی نوزادان پرخطر

دوره 38، شماره 590، مهر و آبان 1399، صفحه 642-648

10.22122/jims.v38i590.13151

مهسا مقدری؛ یداله زاهدپاشا؛ ثریا خفری؛ افسانه ارزانی