کلیدواژه‌ها = زایمان
بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

دوره 40، شماره 677، مرداد و شهریور 1401، صفحه 474-480

10.48305/jims.v40.i677.0474

عاطفه ابراهیمیان؛ رقیه رحمانی بیلندی


اختلال عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان ایرانی و عوامل مرتبط با آن: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1149-1161

10.22122/jims.v37i546.12374

مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مژده بنایی؛ ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ اعظم خیابانی؛ معصومه عابد؛ گیتی ازگلی


بررسی ارتباط نیاز به احیا و سرانجام نوزادان احیا شده در بیمارستان بهار شهر شاهرود

دوره 37، شماره 536، مرداد و شهریور 1398، صفحه 883-889

10.22122/jims.v37i536.11810

نیلوفر ربیعی؛ موسی ابوالحسنی؛ سارا محمدی


بررسی مقایسه‌ای میانگین طول مدت مرحله‌ی فعال زایمان با استفاده از Entonox استنشاقی و دارونما

دوره 36، شماره 511، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1616-1621

10.22122/jims.v36i511.10810

مجتبی رحیمی؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ مژگان کیماسی


بررسی تأثیر ترکیبی میزوپروستول واژینال و اکسی‌توسین وریدی بر القای زایمان، نمره‌ی Bishop و طول مدت زایمان

دوره 36، شماره 492، مهر و آبان 1397، صفحه 954-963

10.22122/jims.v36i492.10355

محبوبه والیانی؛ زهرا علامه؛ پروین بهادران؛ الهه امانی


بررسی پیامد مادر و نوزاد در بارداری‌های ترم با Bishop Score پایین

دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396، صفحه 731-738

الهه زارعان؛ مریم مشفقی؛ رضا امینی