کلیدواژه‌ها = دکسمدتومیدین
بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1799-1805

10.22122/jims.v35i460.8900

پرویز کاشفی؛ نازنین مهین‌پرور؛ مریم خلیفه سلطانی خواجویی؛ پژمان منصوری؛ شاهین ثنایی


کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1810-1819

علیرضا پورنجفیان؛ فرانک رختابناک؛ محمدرضا قدرتی؛ فرحناز صادقی؛ علی اکبر قمری