کلیدواژه‌ها = Enzyme-linked immunosorbent assay
امکان شناسایی آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg) به روش Enzyme-Linked Aptamer Assay و مقایسه‌ی آن با روش Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 233-240

10.22122/jims.v36i471.9727

حمیدرضا میانه‌ساز؛ حسین خان‌احمد؛ مینا میریان؛ مریم بشتام؛ سید نظام‌الدین حسینی


آلودگی آرد و انواع نان به آفلاتوکسین و ارزیابی خطر دریافت آفلاتوکسین از طریق مصرف نان در ایران

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2420-2428

سمیرا شکری جوکاری؛ مریم میرلوحی؛ لاله مشرف


بررسی آلودگی گزهای تولید شده در شهر اصفهان به باقی‌مانده آفلاتوکسین

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2167-2171

سمیرا دهقانی؛ مسعود سامی؛ مریم میرلوحی