کلیدواژه‌ها = تکرارپذیری نتایج
کیفیت تدریس بالینی در دوره‌های دستیاری: بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ی EFFECT

دوره 40، شماره 663، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 152-158

10.48305/jims.v40.i663.0152

آرش نجیمی؛ حسین اکبری اقدم؛ رضا بختیاری مقدم


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019)

دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399

10.22122/jims.v39i627.13895

نسرین زحمتکش رخی؛ سمیرا ابراهیم‌زاده ذگمی؛ جمشید جمالی؛ علی تقی‌پور