کلیدواژه‌ها = تهویه‌ی مکانیکی
مقایسه‌ی دو مد: Pressure Regulated Volume Controlled و Adaptive Support Ventilation در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 40، شماره 667، خرداد و تیر 1401، صفحه 231-239

10.48305/jims.v40.i667.0231

بابک علی کیایی؛ سعید عباسی؛ نرگس خطیب؛ سید تقی هاشمی؛ حسین محجوبی پور


بررسی شدت درد در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر اساس معیار Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

دوره 36، شماره 507، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1505-1510

10.22122/jims.v36i507.10760

سعید عباسی؛ پرویز کاشفی؛ سید تقی هاشمی؛ محمد فرید مسائلی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1799-1805

10.22122/jims.v35i460.8900

پرویز کاشفی؛ نازنین مهین‌پرور؛ مریم خلیفه سلطانی خواجویی؛ پژمان منصوری؛ شاهین ثنایی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر سلنیوم دز بالا بر حداکثر فشار عضلات دمی در بیماران بدحال دریافت کننده‌ی خون بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 186-192

بابک علی کیایی؛ سمانه کرمی؛ سید تقی هاشمی؛ سارا موسوی


عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1413-1421

زهره بدیعی؛ هادی روانبد؛ صدیقه قائمی؛ علی مهرابی کوشکی؛ آناهیتا قاسمی