کلیدواژه‌ها = پاتولوژی
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت توده‌های گردنی

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 270-276

10.22122/jims.v36i472.9530

نظام‌الدین برجیس؛ مهناز فصولی؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی یافته‌های دموگرافیک، بالینی و کالبدگشایی در مرگ ناشی از مسمومیت حاد با متادون

دوره 35، شماره 449، آذر و دی 1396، صفحه 1343-1351

بهنام علیخانی؛ علی سلیمان‌پور؛ علیمحمد سبزقبائی؛ نسترن ایزدی مود


بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به سرطان زبان در دو بیمارستان سطح 3 ارجاع در اصفهان

دوره 35، شماره 436، مرداد و شهریور 1396، صفحه 776-780

نظام الدین برجیس؛ مهرداد رقاع؛ حسین اسماعیلی


میلیوم کلو ئید

دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2343-2348

امیر حسین سیادت؛ فاطمه مختاری؛ محمد علی نیلفروش زاده


فراوانی نسبی ضایعات کلیوی تشخیصی از طریق بیوپسی در بیماران پیوند کلیه

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 879-884

دیانا طاهری؛ اردشیر طالبی؛ ونوس سالم