کلیدواژه‌ها = درد پس از عمل
مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی

دوره 40، شماره 676، مرداد و شهریور 1401، صفحه 443-450

10.48305/jims.v40.i676.0443

گلناز نصوحی؛ کامران توکل؛ پیروز بصیری؛ آتنا خیام باشی؛ مهدی ایزدی زمان آبادی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتامین و استامینوفن وریدی در پیش‌گیری از درد پس از عمل جراحی

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 368-377

مرتضی حیدری؛ مینا احمدی؛ علی مهرابی کوشکی


آیا تجویز لیدوکایین در بیماران تحت عمل چشم‌پزشکی، نیاز به داروی هوشبر را حین عمل کاهش می‌دهد؟

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-49

حسنعلی سلطانی؛ مریم نصر؛ زهرا دانا سیادت


تأثیر انفوزیون متناوب کتامین با دوز اندک از طریق کاتتر ساب پلورال در کاهش درد پس از توراکوتومی و مقایسه با مارکائین

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1978-1988

سید مظفر هاشمی؛ سید عباس طباطبایی؛ فاطمه نیلی؛ گلشن تقی پور