کلیدواژه‌ها = فنتانیل
مقایسه‌ی تأثیر فنتانیل و دکسمدتومیدین بر تغییرات همودینامیک در بیماران تحت جراحی استریوتاکسی

دوره 40، شماره 659، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 48-54

10.48305/jims.2022.16288

مهرداد مسعودی فر؛ مینا فروغی؛ سید تقی هاشمی


بررسی تأثیر مقایسه‌ای فنتانیل و سوفنتانیل بر معیارهای همودینامیک و شدت درد حاد پس از عمل جراحی ویترکتومی عمیق

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 419-425

10.22122/jims.v36i477.9774

داریوش مرادی فارسانی؛ محمدرضا حاتمی مسکونی؛ بهزاد ناظم رعایا


مقایسه‌ی تأثیر پیش‌داروی پروپوفول با دگزامتازون در کاهش سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 472، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 251-256

10.22122/jims.v36i472.8787

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ پریسا جلیلیان‌فر؛ طاهره غلام‌زاده


بررسی تأثیر کتامین و دگزامتازون بر روی فراوانی و شدت سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 104-110

10.22122/jims.v36i468.8786

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ طاهره غلام‌زاده؛ پریسا جلیلیان‌فر