کلیدواژه‌ها = نوزاد نارس
تأثیر پایش تلفنی مادران بر طول مدت تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس در دوران پاندمی کووید-19

دوره 40، شماره 671، خرداد و تیر 1401، صفحه 318-324

10.48305/jims.v40.i671.0318

مهناز احمدپور سفیدکوهی؛ سیده رقیه جعفریان امیری؛ زهرا اکبریان راد؛ محمد چهرازی؛ مجتبی قنبری قلعه‌سری؛ افسانه ارزانی


بررسی تأثیر مکمل‌های پره‌بیوتیک بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس: یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 132-137

10.22122/jims.v37i516.11109

امیرمحمد آرمانیان؛ فاطمه نجفیان نجف‌آبادی؛ زهره بدیعی؛ سودابه تیموری؛ آوات فیضی


عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1413-1421

زهره بدیعی؛ هادی روانبد؛ صدیقه قائمی؛ علی مهرابی کوشکی؛ آناهیتا قاسمی


مقایسه‌ی تأثیر ماساژ توسط مادر و پرستار بر افزایش وزن نوزادان نارس 28 الی 34 هفته

دوره 29، شماره 144، مرداد و شهریور 1390، صفحه 804-811

زهره بدیعی؛ شیوا صمصام شریعت؛ سیده پگاه پورمرشد