کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
بررسی اثر مونوفسفوریل لیپید A به عنوان یک ادجوانت کمکی بر روی پاسخ‌های ایمنی همورال علیه عفونت استافیلوکوکوس اورئوس در مدل موشی

دوره 41، شماره 737، آذر و دی 1402، صفحه 835-845

10.48305/jims.v41.i737.0835

مهدی میرشکار؛ ستاره حقیقت؛ سیده زهرا موسوی؛ امیر حسین عبدالغفاری؛ محمد حسین یزدی


شیوع ژن لکوسیدین پنتون ولنتین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2217-2225

سید اصغر هوایی؛ مریم احمدپور؛ فرخنده پورسینا؛ میثم روزبهانی؛ بهناز اسدبیگی


بررسی میزان فراوانی استافیلوکوکوس‏های اورئوس جدا شده از سواب بینی کودکان مهدهای کودک اصفهان

دوره 32، شماره 304، آذر و دی 1393، صفحه 1690-1697

حمید رحیمی؛ مژگان لقمانی؛ پریسا شعاعی؛ رامین دیباج؛ بهروز عطایی؛ عباس داعی ناصر؛ حسن شجاعی