کلیدواژه‌ها = کیفیت خواب
ارزیابی ارتباط بین برخی عوامل خطر و ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 37، شماره 551، آذر و دی 1398، صفحه 1245-1251

10.22122/jims.v37i551.11704

نگاه توکلی‌فرد؛ احسان ایروانی؛ علیرضا مرتضوی


بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1347-1355

امیر صابر قراملکی؛ سید مصطفی حسینی؛ ایوب زمانی؛ فرهاد واعظ ‌زاده؛ کوروش جعفریان