کلیدواژه‌ها = عفونت مجاری ادراری
بررسی ملکولی عوامل میکروبی در عفونت مجاری ادراری بیماران پیوند کلیه‌ی تب‌دار

دوره 35، شماره 463، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1923-1930

10.22122/jims.v35i463.8947

رویا شرکت؛ کامیار مصطفوی‌زاده؛ سارا مبارک؛ هانی اسماعیلیان؛ مجید یاران؛ سودابه رستمی


جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان‌های شهدا و لبافی‌نژاد تهران

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-8

نسترن اصغری مقدم؛ رضا رسول‌زاده؛ سید محمد مهدی حسینی مقدم؛ مهناز سیفی؛ محمدرضا پورشفیع؛ ملیحه طالبی


شیوع و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌های جداشده از کشت ادرار مبتلایان به بیماری قلبی بستری در بیمارستان

دوره 31، شماره 260، آذر و دی 1392، صفحه 1848-1854

سید مرتضی حقگو؛ مجتبی ورشوچی؛ سیامک صبور؛ عمران عسکری؛ سید رضا مودب