کلیدواژه‌ها = اعتیاد
اثر بلوک گیرنده‌های N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) گلوتامات درکورتکس پره‌فرونتال بر تمایل به مورفین در موش صحرایی نر

دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395، صفحه 1114-1120

صمد جوادی؛ حجت‌اله علایی؛ سیدابراهیم حسینی؛ محمدامین عدالت منش؛ مریم راداحمدی


ارزیابی اثرات تحریک و تخریب قشر جلوی پیشانی میانی (Medial Prefrontal Cortex) بر ایجاد اعتیاد به مرفین

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 456-465

پریسا دانش مطلق؛ مریم کچویی؛ آزاده نورمحمدی؛ سپیده فلاحی؛ حجت اله علایی


بررسی فراوانی نسبی رفتارهای پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 837-842

بهروز عطایی؛ مهرداد صالحی؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ عاطفه السادات مرتضوی؛ نازیلا کسائیان؛ زری نخودیان؛ آناهیتا بابک