کلیدواژه‌ها = لرز
بررسی مقایسه‌ای تأثیر پروفیلاکتیک تزریق سولفات منیزیم و ترکیب میدازولام- کتامین بر لرز حین بی‌حسی نخاعی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1097-1105

عظیم Reza هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ سیمین منصوریان