کلیدواژه‌ها = کلیه
پیشرفت‌های اخیر در روش‌ها و محلول‌های نگه‌دارنده‌ی اعضا به منظور استفاده در پیوند کبد و کلیه

دوره 37، شماره 557، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1388-1400

10.22122/jims.v37i557.12342

زهراسادات جمدی؛ پری‌ناز پرهیزگار؛ قاسم یزدان‌پناه؛ طاهره طیبی؛ رقیه تاراسی؛ حسن نیک‌نژاد


بررسی اثر تجویز طولانی مدت نانوذرات نیکل اکسید (NiO) سنتز شده به روش سبز بر هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و بیضه‌ی موش صحرایی

دوره 37، شماره 550، آذر و دی 1398، صفحه 1226-1232

10.22122/jims.v37i550.12081

محمد رضا حاجی‌نژاد؛ صدیقه بامری؛ حمید بیضایی؛ علیرضا سام‌زاده کرمانی


تأثیر جابه‌جایی لاپاروسکوپیک عروق گذر کننده از پل تحتانی کلیه در تنگی لگنچه به حالب: مطالعه‌ی مقطعی 5 ساله

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 128-134

مهرداد محمدی سیچانی؛ صادق صبوحی؛ منا تویسرکانی


اثر عصاره‌ی هیدرو الکلی بادرنجبویه‌ی دنایی بر روی آنزیم‌های کبدی و عملکرد کلیوی خون در موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت

دوره 34، شماره 379، خرداد و تیر 1395، صفحه 401-407

حمداله دلاویز؛ مجید اسکندری؛ نسرین محمدی؛ بهرام محمدی؛ جمشید محمدی


سمیت عصاره‌ی آبی- الکلی کلپوره (Teucrium polium) بر کلیه‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 938-946

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی