نویسنده = نظام الدین برجیس
معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 74-79

محسن میدانی؛ نظام الدین برجیس؛ مژگان مختاری؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته گر؛ محمد حسن ریخته گر


بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1792-1801

نظام الدین برجیس؛ احمدرضا اخوت؛ زهرا عبدیزدان؛ محمد برجیس


عفونت قارچی سینوس‌های پارانازال و درمان آن

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 866-873

احمدرضا اخوت؛ مریم کریم؛ سید مرتضی هاشمی؛ سید مصطفی هاشمی؛ نظام الدین برجیس؛ منوچهر امیری دوان


بررسی تأثیر دوز منفرد آزیترومایسین در درمان عفونت حاد گوش میانی در کودکان

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 15-21

سید احمد رضا اخوت؛ عبدالرضا نخعی؛ فرزانه برزگر؛ نظام الدین برجیس؛ زهرا دانش شهرکی؛ ملودی عمرانی نوا


فراوانی آنژیو فیبرومای نازوفارنکس در سال‌های 1382-1367 در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

نظام الدین برجیس؛ عبدالرضا نخعی؛ علی اصغر نریمانی؛ زهرا دانش شهرکی؛ سید مرتضی هاشمی


یافته‌های آسیب‌شناسی در پولیپوز سینونازال و ارتباط آن با عوامل مستعدکننده

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 48-44

محمد بلوچی؛ نظام الدین برجیس؛ احمد رضا اخوت؛ حامد عباسی؛ سعید طالبی