نویسنده = سید جلال هاشمی
تأثیر انفیلتراسیون زیرجلدی مورفین پیش از برش جراحی، بر شدت درد بیمار پس از جراحی فوقانی شکم

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 77-84

حسن زرین جویی؛ سیدجلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ منصور صفایی؛ عادل ایزدی


بررسی تأثیر پوشش تیغة لارنگوسکوپ بر میزان آلودگی باکتریال حلق و گلودرد پس از عمل

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 25-16

سید جلال هاشمی؛ حسنعلی سلطانی؛ بهزاد ناظم الرعایا؛ داریوش زنگل گیاه؛ بهرام سلیمانی