نویسنده = حمید فشارکی
بررسی مقایسه‌ای اثر متیل سلولز 2/5 درصد و کلرور سدیم 5 درصد در درمان ادم قرنیه بعد از عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکو

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 865-870

حمید فشارکی؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ فرهاد سهرابی


اثر Photoreactive keratectomy به کمک دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عیوب انکساری

دوره 29، شماره 136، خرداد و تیر 1390، صفحه 467-474

حسن رزمجو؛ لیلا رضایی؛ حمید فشارکی؛ کبری نصراللهی؛ علیرضا پیمان؛ محمدرضا اخلاقی


اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 353-361

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ لیلا رضائی؛ هوشنگ احمدیان؛ کبری نصراللهی؛ محمد رضا اخلاقی؛ حمید فشارکی؛ آزاده کرمی


مقایسه‌ی کراتومتری توسط دو کراتومتر IOL Master و کراتومتری دستی بعد از عملPhotorefractive keratectomy

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1359-1366

حسن رزمجو؛ کبری نصراللهی؛ فرهاد جانباز؛ حمید فشارکی؛ حسین عطارزاده


بررسی اثر Photorefractive keratectomy در اصلاح هیپروپی بالای 3 دیوپتر 4 ماه پس از عمل جراحی

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ حمید فشارکی؛ اکرم ریسمانچیان؛ سید علی اکبر مرتضوی


گزارش یک مورد توکسیک اپتیک آتروفی ناشی از مصرف اتامبوتول

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

غلامعلی نادریان؛ حمید فشارکی؛ محمد قریشی؛ واله سجادی پست