نویسنده = منوچهر توسلی
مطالعه‌ی ارتباط بین چند شکلی توالی تکراری CA در ژن c-src با خطر ابتلا به سرطان پروستات

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1587-1592

10.22122/jims.v35i454.8171

محمدامین اژه‌ای؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پروستات

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 605-611

زهرا صدری؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


پلی‌مورفیسم تکرار دی‌‌نوکلئوتید GT در ژن CA3PIK و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 484-494

سها پارسافر؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 134-143

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


پلی‌مورفیسم تکرار GGC در ژن 1/GSPT3eRF و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2006-2014

زهرا یوسف‌زاده؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار CAC در ژن HOXA1 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 660-668

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ناحیه‌ی پروموتوری ژن IGF-I و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در محدوده‌ی اصفهان

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1374-1382

سید مرتضی جوادی راد؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی