نویسنده = ابوالقاسم زارع زاده
مقایسه‌ی پیامدهای کلینیکی و الکترودیاگنوستیک ترمیم اولیه و ثانویه‌ی اعصاب مدیان و اولنار طی 18 ماه

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 672-678

ابوالقاسم زارع‌زاده؛ سعید خسروی؛ خلیل الله ناظم؛ شیلا حقیقت


بررسی نتایج ترانسفر تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و فلکسور کارپی اولناریس در آسیب‌های قدیمی عصب رادیال

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1628-1637

ابوالقاسم زارع زاده؛ محمد دهقانی؛ علی زارع زاده؛ الهام نصری


بررسی نتایج درمان جراحی انگشت شست ماشه‌ای مادرزادی در کودکان

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1929-1937

ابوالقاسم زارع زاده؛ خلیل‌اله ناظم؛ الهام نصری؛ علی زارع زاده


نتایج بازسازی دو مرحله‌ای ضایعات تاندون‌های فلکسور انگشتان

دوره 28، شماره 114، آذر و دی 1389، صفحه 859-863

ابوالقاسم زارع زاده؛ خلیل ا... ناظم؛ محمد هادی نورایی؛ فرشاد مالکی؛ علی زارع زاده