نویسنده = شکوفه بقازاده
بررسی روند تغییرات درصد انواع مختلف اسپرم‌های متحرک در مدت زمان نگهداری نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرم در دمای 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 38-41

زهره ناطقیان؛ غلامرضا دشتی؛ شکوفه بقازاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور


بررسی نتایج حاصل از درمان توسط تکنیک‌های کمک باروری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1767-1781

روشنک ابوترابی؛ ویدا رضوی؛ شکوفه بقازاده؛ لاله شارق؛ فاطمه‌سادات مصطفوی


بررسی اثرات دوزهای پایین تیموکینون بیرونی بر حرکت و زنده ماندن اسپرم در مردان نورموزواسپرمی

دوره 32، شماره 287، خرداد و تیر 1393، صفحه 776-783

خاطره فاضلیان؛ غلامرضا دشتی؛ فرهاد گلشن ایرانپور؛ شکوفه بقازاده


بررسی میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم

دوره 31، شماره 258، آذر و دی 1392، صفحه 1723-1734

روشنک ابوترابی؛ حجت حسینی؛ علی مهرابی کوشکی؛ شکوفه بقازاده