نویسنده = رضا خدیوی
روند میزان مرگ در کودکان زیر 5 سال در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و علل آن در یک دوره‌ی 7 ساله‌ی 97-1391

دوره 38، شماره 582، مرداد و شهریور 1399، صفحه 469-476

10.22122/jims.v38i582.12798

رضا خدیوی؛ منیرالسادات میرنصیری؛ سارا فاضلیان؛ محمد آقابابایی بادی


بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395

دوره 36، شماره 465، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 28-34

10.22122/jims.v36i465.9531

رضا خدیوی؛ رضا فدایی؛ محمد کنعانی؛ فضل اله فاتحی


بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزش از راه دور بر دانش و نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1496-1506

رضا خدیوی؛ شهاب‌الدین میلانی؛ مریم کریمی خوزانی؛ نرگس معتمدی؛ طاهره مقدس