نویسنده = مریم آویژگان
تجارب دانشجویان پزشکی در پاندمی کووید-19: فرصت‌های آموزش مجازی

دوره 41، شماره 728، مرداد و شهریور 1402، صفحه 594-603

10.48305/jims.v41.i728.0594

نوید یوسفیان؛ مریم آویژگان


مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19

دوره 40، شماره 688، مهر و آبان 1401، صفحه 738-742

10.48305/jims.v40.i688.0738

نفیسه حسینی؛ شهرزاد شهیدی؛ مریم آویژگان