کلیدواژه‌ها = یادگیری
ارتقای صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق طراحی و اجرای آموزش بین حرفه‌ای

دوره 36، شماره 496، مهر و آبان 1397، صفحه 1106-1115

10.22122/jims.v36i496.10574

مجید خزاعی؛ حسین کریمی مونقی؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان


تأثیر پلی‌مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده

دوره 34، شماره 382، خرداد و تیر 1395، صفحه 506-514

ابوالفضل شایان نوش‌آبادی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ محمدعلی دولتی


تأثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1038-1047

مهسا شکور؛ فریبا حقانی؛ طیبه شکری؛ حمید بهرامیان


نقش انسولین در عملکردهای شناختی در سیستم مرکزی اعصاب

دوره 31، شماره 227، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 224-236

سعیده داوری؛ پرهام رئیسی


اثر آلودگی صوتی بریادگیری احترازی غیر فعال و اندازه هیپوکامپوس رت

دوره 24، شماره 82، آبان 1385، صفحه 44-48

عبدالرضا صباحی .؛ محمد حسینی شریف آباد .