کلیدواژه‌ها = کاندیدا آلبیکنس
اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور

دوره 40، شماره 693، آذر و دی 1401، صفحه 873-879

10.48305/jims.v40.i693.0873

منصور امین؛ سوسن اکرمی؛ مریم جمالان؛ راضیه محمد جعفری؛ فتح الله غلامی بروجنی؛ فاطمه مقصودی؛ مصطفی جمالان


ارزیابی فعالیت آنزیم‌های هیدرولیتیک و تعیین حضور ژن‌های SAP5 و PLB1 در مخمرهای جدا شده از واژینیت کاندیدایی

دوره 40، شماره 658، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 33-39

10.48305/jims.2022.16284

فائزه محمدی؛ امیررضا گرانفر؛ بهناز فامیل ستاریان؛ نازنین امانت؛ محمدرضا جواهری؛ منیرالسادات میرزاده


تایپینگ مولکولی جدایه‌های کاندیدا آلبیکنس عامل کاندیدیازیس دهانی- حلقی در بیماران آلوده به Human immunodeficiency virus (HIV)

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2362-2372

فرزاد کتیرائی؛ علیرضا خسروی؛ وحید خلج؛ ژیلا ترغیبی؛ محبوبه حاجی عبدالباقی


فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول

دوره 24، شماره 82، آبان 1385، صفحه 30-36

رسول محمدی .؛ محمد حسین یادگاری .؛ فریبرز معطر, .؛ معصومه شمس .