کلیدواژه‌ها = کراتینین
مقایسه‌ی عملکرد کبدی و کلیوی در پرسنل اتاق عمل و پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر یزد

دوره 41، شماره 736، مهر و آبان 1402، صفحه 817-823

10.48305/jims.v41.i736.0817

مرضیه بهارلویی؛ فاطمه کارگر شورکی؛ روح الله فلاح مدواری؛ محمدعلی قوه ندوشن


بررسی عملکرد یک ساله‌ی کلیه بعد از پیوند کلیه در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک

دوره 36، شماره 495، مهر و آبان 1397، صفحه 1057-1063

10.22122/jims.v36i495.10770

مژگان مرتضوی؛ مصطفی حاتمی؛ شهرام طاهری؛ سیدمحسن حسینی؛ پریسا میرمقتدایی؛ زهرا زمانی


سمیت عصاره‌ی آبی- الکلی کلپوره (Teucrium polium) بر کلیه‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 938-946

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی