نویسنده = پرویز کاشفی
مقایسه‌ی سیستم امتیازبندی Simplified Acute Physiology Score-III و Mortality Probability Model-III در بیماران دچار تروما

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 350-356

10.22122/jims.v37i522.11061

بهزاد ناظم‌رعایا؛ پرویز کاشفی؛ حمیده بابایی


بررسی شدت درد در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بر اساس معیار Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)

دوره 36، شماره 507، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1505-1510

10.22122/jims.v36i507.10760

سعید عباسی؛ پرویز کاشفی؛ سید تقی هاشمی؛ محمد فرید مسائلی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1799-1805

10.22122/jims.v35i460.8900

پرویز کاشفی؛ نازنین مهین‌پرور؛ مریم خلیفه سلطانی خواجویی؛ پژمان منصوری؛ شاهین ثنایی


فراوانی تداخلات دارویی در بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 35، شماره 440، مرداد و شهریور 1396، صفحه 905-910

پرویز کاشفی؛ سارا موسوی؛ علی حسینی


بررسی ارتباط اسیدوز با بروز کواگولوپاتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 135-142

پرویز کاشفی؛ سعید عباسی؛ محمدجواد جهانگیری


بررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه

دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2182-2192

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ پرویز کاشفی؛ محمدعلی عطاری؛ مرتضی حیدری؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ مسعود ناظم؛ قاسم محمد شریفی؛ الهام قربانی؛ حبیب جلالی