نویسنده = نگاه توکلی‌فرد
ارزیابی ارتباط بین برخی عوامل خطر و ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 37، شماره 551، آذر و دی 1398، صفحه 1245-1251

10.22122/jims.v37i551.11704

نگاه توکلی‌فرد؛ احسان ایروانی؛ علیرضا مرتضوی


ارزیابی استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان الزهرا (س)؛ بزرگ‌ترین مرکز درمانی استان اصفهان

دوره 37، شماره 536، مرداد و شهریور 1398، صفحه 857-863

10.22122/jims.v37i536.10708

علیرضا صفائیان؛ رضا روزبهانی؛ نگاه توکلی‌فرد؛ سماح مزنر؛ سید محمد فاطمی؛ فیروزه عباسی


ارزیابی عوامل خطر نیدل استیک در کارکنان بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 36، شماره 506، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1463-1471

10.22122/jims.v36i506.10752

علیرضا صفائیان؛ نگاه توکلی فرد؛ ستاره زند


بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394

دوره 36، شماره 467، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 77-82

10.22122/jims.v36i467.9202

آرین گلاب بخش؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ متین خانه زرین؛ سید علیرضا مرتضوی


بررسی تأثیر شیفت کاری بر فشار خون و شاخص‌ توده‌ی بدنی جمعیت شاغل شهر اصفهان

دوره 35، شماره 457، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1720-1724

10.22122/jims.v35i457.9203

متین خانه زرین؛ علیرضا صفاییان؛ نگاه توکلی‌فرد؛ آرین گلاب‌بخش؛ سید علیرضا مرتضوی


مقایسه‌ی عوارض بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی در عمل سنگ‌شکنی از طریق مجرا

دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395، صفحه 1231-1236

مهرداد مسعودی‌فر؛ مارال یزدان‌پناه؛ علی صفائی؛ میترا جبل‌عاملی؛ نگاه توکلی‌فرد