کلیدواژه‌ها = تروما
تأثیر ویتامین D در پیش‌آگهی بیماران دچار ترومای بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

دوره 38، شماره 590، مهر و آبان 1399، صفحه 649-654

10.22122/jims.v38i590.13254

سعید عباسی؛ بابک علی‌کیایی؛ پرویز کاشفی؛ بیتا حاتم‌زاده