نویسنده = سید مظفر هاشمی
بررسی فراوانی فیستول برونکوپلورال و عوامل مرتبط با آن بعد از رزکسیون ریه

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 634-637

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ مسعود مرادی


میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 20-27

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ سعید عباسی؛ ندا مقاره عابد؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ محمد عیدی


بررسی عوامل مؤثر در بقای کلی بیماران پس از رزکسیون متاستازهای ریوی ناشی از سرطان کولورکتال

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2039-2044

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ امین احمدی


بررسی عوارض طولانی مدت پیوند کلیه

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1409-1418

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ محمود زندی


عوارض تنفسی پس از ازوفاژکتومی ترانس‌هیاتال

دوره 27، شماره 97، مرداد و شهریور 1388، صفحه 394-399

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ رضا اشراقی سامانی؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان


عوامل پیش‭بینی‭کننده بروز تنگی آناستوموز ازوفاگوگاستروستومی بعد از ترانس هیاتال ازوفاژکتومی

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 317-324

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ امیر حسین داورپناه جزی


میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ محمود کبیری؛ محمد یزدانی؛ مژگان مرتضوی؛ امیر میرمحمدصادقی؛ مهدی ایزدی