نویسنده = ندا گردکانی
بررسی روش‌های مختلف مایع ‌درمانی در بیماران ضربه‌‌ی مغزی و ارتباط آن با پیامد بیماران

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1160-1167

محمدعلی عطاری؛ حسن امیرمیجانی؛ غلامرضا خلیلی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر روش‌های مختلف انفیلتراسیون پوستی بی‌حس کننده‌ی موضعی بر درد حین انجام تکنیک بی‌حسی نخاعی

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1351-1359

سید جلال هاشمی؛ غلامرضا خلیلی؛ سمانه السادات موسوی


مقایسه‌ی اثر مصرف ترکیب دو داروی کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر کاهش درد پس از عمل جراحی

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2441-2449

سید مرتضی حیدری؛ غلامرضا خلیلی؛ سمانه روحانی اصفهانی؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی میزان گسترش ماده‌ی بی‌حسی دهنده‌ی موضعی بوپیواکایین در فضای اپیدورال با استفاده از روش MRI

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1334-1340

حمید سریزدی؛ غلامرضا خلیلی؛ مسعود شهبازی؛ سعید عباسی؛ غلامرضا مهاجری؛ علی حکمت‌نیا


توزیع فراوانـی عوامل خطر لوله‌گـذاری مجـدد در بیماران بخش‌های مراقبت ویژه

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 94-87

غلامرضا خلیلی؛ پروین ساجدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سهیلا نجمی