نویسنده = سید حسین حجازی
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه‌های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه

دوره 32، شماره 275، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 182-193

منیر دودی؛ گیلدا اسلامی؛ محبوبه سترکی؛ سید حسین حجازی


بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1497-1507

صدیقه صابری؛ سید حسین حجازی؛ رضا جعفری؛ مهران بهادران؛ مجتبی اکبری؛ سیمیندخت سلیمانی فرد؛ رضا ارجمند؛ پریسا علی دادی؛ کوروس امینیان؛ محمد حسین آرندیان


تعیین گونه‌ی عامل لیشمانیوز جلدی و بررسی دوره‌ی بهبود ضایعات در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک صدیقه‌ی طاهره (س) اصفهان

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1670-1678

سید حسین حجازی؛ نوشین‌ هاشمی؛ میترا‌ هاشمی؛ نرگس عبدیان؛ لیلا شفیعی؛ سیروس ‌هاشمی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده


مقایسه‌ی میزان Monocyte Chemotactic Protein-1و نیتریک اکساید در سرم افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

فائزه محمدی؛ منیژه نریمانی؛ نفیسه اسمعیل؛ حسین یوسفی؛ عباسعلی اسکندریان؛ سید حسین حجازی


بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 1962-2970

صدیقه صابری؛ احمد رضا زمانی؛ ندا معتمدی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ عزت الله رحیمی؛ سید حسین حجازی


بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1655-1667

افسون امامی نائینی؛ علیرضا شکریان؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی اعظمی؛ سید حسین حجازی؛ مهدی تذهیبی


کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75)

دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388، صفحه 425-433

نوشا ضیاء؛ گیلدا اسلامی؛ مژگان بنده پور؛ رسول صالحی؛ بهرام کاظمی؛ کاظم پریور؛ سید حسین حجازی