نویسنده = گیلدا اسلامی
جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 79-85

بهادر حاجی محمدی؛ علی دهقانی؛ مهسا مقدم احمدی؛ گیلدا اسلامی؛ احمد عریان؛ سید علی یاسینی اردکانی؛ امین ظهورتبار؛ فرزانه میرزایی


بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه‌های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه

دوره 32، شماره 275، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 182-193

منیر دودی؛ گیلدا اسلامی؛ محبوبه سترکی؛ سید حسین حجازی


مقایسه‌ی فراوانی ژنوتیپ Foxp3 در زنان با سقط مکرر خود به خود و افراد شاهد

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1141-1148

نرجس عباسی‌راد؛ حسین‌ هادی ندوشن؛ گیلدا اسلامی؛ سید علی میرغنی‌زاده


بررسی میزان اثربخشی ماده‌ی S-allyl-cysteine بر بقا، آپوپتوز و پرولیفراسیون پروماستیگوت‌های انگل Leishmania major در شرایط برون‌تنی

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 121-130

گیلدا اسلامی؛ علی شمس؛ مهران فصاحت؛ حسن عشوری؛ زهرا‌ هاتفی؛ یاسمین نبی‌پور؛ فرزانه میرزائی؛ سید حسین حجازی


بررسی شیوع کلونیزاسیون رکتوواژینال استرپتوکوک گروه B در زنان باردار توسط تکنیک PCR

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2367-2375

مولود آبسالان؛ گیلدا اسلامی؛ هنگامه زندی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ محمد باقر خلیلی


تشخیص انگل لیشمانیا در بیماران توسط کشت NNN و PCR-RFLP

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2613-2619

نوشین ‌هاشمی؛ میترا ‌هاشمی؛ گیلدا اسلامی؛ لیلا شیرانی بید آبادی؛ سیدحسین حجازی


کلونینگ ژن کد کننده‌ی آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز Leishmania Major (MRHO/IR/ER/75)

دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388، صفحه 425-433

نوشا ضیاء؛ گیلدا اسلامی؛ مژگان بنده پور؛ رسول صالحی؛ بهرام کاظمی؛ کاظم پریور؛ سید حسین حجازی