کلیدواژه‌ها = مطالعه‌ی کیفی
تبیین علل عدم دریافت واکسن کووید-19 در بارداری: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 41، شماره 741، آذر و دی 1402، صفحه 953-964

10.48305/jims.v41.i741.0953

زیبا رئیسی دهکردی؛ حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب مقدم؛ صدیقه جمالی گندمانی؛ اکرم کرمی دهردی؛ مریم شیر محمدی


سازگاری با یائسگی از دیدگاه زنان: تحلیل محتوای کیفی

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 215-222

10.48305/jims.v41.i713.0207

منصوره خنده‌رو؛ مهرالسادات مهدیزاده؛ نوشین پیمان


عوامل تسهیل کننده و بازدارنده‌ی کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 40، شماره 680، مرداد و شهریور 1401، صفحه 539-549

10.48305/jims.v40.i680.0539

علیرضا احمدی؛ محمدرضا صبری؛ زهره سادات نوابی؛ مریم اقبالی بابادی؛ علیرضا خسروی؛ نوشین محمدی فرد


مقابله با نارسایی اولیه‌ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 608-616

10.22122/jims.v37i529.11019

سمیرا گلعذار؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ عباس عبادی؛ زهره کشاورز؛ فرید زایری


تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1898-1907

حبیب‌اله حسینی؛ عبداله رضایی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی‌زاده