کلیدواژه‌ها = لاپاراسکوپی
مقایسه‌ی تأثیر تزریق کریستالوئید وریدی با حجم‌های متفاوت بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398، صفحه 714-720

10.22122/jims.v37i532.11517

محمد آزاد ماجدی؛ رحمان عباسی‌وش؛ شهریار صانع؛ علیرضا ماهوری؛ علی‌اکبر نصیری؛ پونه منفرد


کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1810-1819

علیرضا پورنجفیان؛ فرانک رختابناک؛ محمدرضا قدرتی؛ فرحناز صادقی؛ علی اکبر قمری


عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 669-675

علی‌اصغر درزی؛ سیدرضا مدرس؛ سیدرضا هاشمی؛ آرشیا یزدانی؛ بهمن فرهنگی؛ عسگری نورباران؛ سمیرا طهماسبی‌پور؛ ندا امانی


طراحی الگوریتم جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده‌های تخمدانی بر مبنای نمره‌ی احتمال بدخیمی

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 336-345

ملیحه عرب؛ ندا کاظمی؛ زهرا هنرور؛ مهدی یاسری


یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1070-1075

زهرا شهشهان؛ فاطمه قریشی