کلیدواژه‌ها = عفونت بیمارستانی
فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان

دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736

10.22122/jims.v39i643.14459

فاطمه السادات زرکش اصفهانی؛ فرشته قندهاری؛ بهرام نصر اصفهانی؛ کیوان بهشتی مآل


بررسی علل و الگوی مقاومت باکتری‌های عامل عفونت سیستم ادراری بیمارستانی به روش E-Test در یک بیمارستان سطح سه

دوره 39، شماره 629، 1400، صفحه 451-455

10.22122/jims.v39i629.14241

سارا ابوالقاسمی؛ شبنم طهرانی؛ شهناز سالی؛ مونا اتفاقی؛ سپیده خدرزاده


بررسی نوع میکروارگانیسم و مقاومت میکروبی عفونت‌های باکتریایی در زخم‌های استخوان جناغی در پی جراحی قلب باز

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 885-893

جمشید فقری؛ محمد جواد ملاکوچکیان؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه‌السادات حسینی؛ گلفام عریان