نویسنده = ‌محسن ‌میدانی
گزارش یک مورد نادر عفونت گرانولوماتوز حاد برق‌آسا در یک فرد با وضعیت ایمنی سالم

دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1033-1037

محسن میدانی؛ مجتبی رستمی؛ بهاره جمالی؛ گلناز صمدی


معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 74-79

محسن میدانی؛ نظام الدین برجیس؛ مژگان مختاری؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته گر؛ محمد حسن ریخته گر


معرفی یک مورد مایستومای سینوس ماگزیلاری ناشی از آسپرژیلوس

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2052-2057

محسن میدانی؛ حمید رضا ابطحی؛ نوشین افشار مقدم؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته‌گر؛ محمد حسن ریخته‌گر


پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1049-1055

محسن میدانی؛ ندا رضایی؛ مژگان مرتضوی نجف آبادی


گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال

دوره 27، شماره 92، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 57-61

محسن میدانی؛ سعید سهیلی پور؛ فرزانه برزگر؛ میترا حیدرپور؛ حشمت اله شاکری