نویسنده = منصور کریمی‌فر
بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن‌ها با شاخص فعالیت بیماری

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 310-315

10.22122/jims.v37i521.10698

منصور کریمی‌فر؛ هادی کریم‌زاده؛ زیبا فرج‌زادگان؛ خسرو اکبری؛ محمد موسایی‌پور؛ فرشید فتحی


بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال

دوره 36، شماره 489، مهر و آبان 1397، صفحه 859-864

10.22122/jims.v36i489.10329

علی صفائی؛ منصور کریمی‌فر؛ حمیدرضا موسوی؛ بهزاد بافنده