کلیدواژه‌ها = آگاهی
سطح آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه و درک خطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به COVID-19

دوره 40، شماره 698، بهمن و اسفند 1401، صفحه 991-998

10.48305/jims.v40.i698.0991

مرضیه اکبری؛ روح‌اله دهقانی؛ سیدغلام عباس موسوی


بررسی دانش و نگرش مردم اصفهان نسبت به عوامل مسمومیت‌زا در هفته‌ی پیش‌گیری از مسمومیت‌ها

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 80-85

10.22122/jims.v37i515.11346

راضیه یزدی زهرانی؛ ابوالفضل طاهری؛ امین درستکار؛ شیما بخشش؛ مولود راکی شیرزاد؛ رخساره معمار


بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی تهران در خصوص تجویز و مصرف منطقی دارو

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 156-167

10.22122/jims.v36i469.8793

بیتا شهرامی؛ ملیحه شاه‌بالایی؛ علی حمزه‌زاده؛ منصور رستگارپناه


بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392

دوره 33، شماره 342، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1120-1127

فرشته زمانی؛ الهام معظم؛ الهه معظم


بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 429-441

سید سعید مظلومی محمودآباد؛ شکیبا زاهد؛ مریم امامی؛ مجید برکتین؛ حسین شهنازی؛ بهزاد مهکی


بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 194-202

مصطفی مظاهری؛ مسعود مختاری؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی