کلیدواژه‌ها = دانشجویان پزشکی
بررسی رعایت اصول نسخه‌نویسی در نسخ دانشجویان مقطع اینترنی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 282-291

لیلی صفائیان؛ جواد کبریایی‌زاده؛ منصور هاشمی فشارکی؛ سولماز سلامی


تأثیر ادغام مطالب کاربردی در آموزش آناتومی تنه بر نگرش بالینی فراگیران

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 104-111

حسین صادقی؛ حمید بهرامیان؛ آرزو موسوی‌الکاظمی


نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به روان‌پزشکی‌ و تمایل آن‌ها برای ادامه‌ی تحصیل در این رشته

دوره 29، شماره 170، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2672-2686

غلامرضا قاسمی تودشکچویی؛ علیرضا یوسفی؛ علیرضا صنعتی؛ علی موحد


نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2177-2186

غلامرضا قاسمی‌ تودشکچوئی؛ مقداد رحمانی؛ مسعود نیک فرجام