نویسنده = بهرام نصر اصفهانی
مقاومت به داروهای خط اول درمان در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اصفهان

دوره 40، شماره 685، مهر و آبان 1401، صفحه 654-658

10.48305/jims.v40.i685.0654

شیما سادات فرزانه؛ فاطمه نوروزی؛ حسین فاضلی؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی


فراوانی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از نمونه‌های بالینی یک بیمارستان آموزشی در شهر اصفهان

دوره 39، شماره 643، 1400، صفحه 730-736

10.22122/jims.v39i643.14459

فاطمه السادات زرکش اصفهانی؛ فرشته قندهاری؛ بهرام نصر اصفهانی؛ کیوان بهشتی مآل


بررسی تأثیر miRNA Mimic hsa-miR-7704 بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 در کشت سلولی

دوره 36، شماره 495، مهر و آبان 1397، صفحه 1071-1076

10.22122/jims.v36i495.10749

مهدی شعبانی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ بهار صادق اهدایی؛ شراره مقیم؛ آرزو میرزایی؛ محمدرضا شریفی


تعیین ژنوتایپ گونه‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه‌های شیر دام‌های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

دوره 34، شماره 373، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 175-181

محمد حسین رضائیان؛ سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ فاطمه ریاحی؛ حسینعلی راهدار؛ میثم روزبهانی؛ بهرام نصر اصفهانی


بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 194-202

مصطفی مظاهری؛ مسعود مختاری؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی


بررسی تأثیر باکتریوفاژ جدا شده از نمونه‌های آب بیمارستان بر سویه‌های مقاوم به درمان (MDR) سودوموناس آئروژینوزا

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1805-1815

بهرام نصر اصفهانی؛ محسن روشنایی؛ حسین فاضلی؛ سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ ریحانه جعفری؛ حسن قجاوند


شناسایی ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس شایع اصفهان با روش PCR-RFLP analysis ژن rpoB

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2131-2138

شیما ‌هادی‌‌فر؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی؛ فریبا فرید؛ محسن موقوفه‌یی؛ منصور صدیقی؛ بهرام نصر اصفهانی


بررسی نوع میکروارگانیسم و مقاومت میکروبی عفونت‌های باکتریایی در زخم‌های استخوان جناغی در پی جراحی قلب باز

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 885-893

جمشید فقری؛ محمد جواد ملاکوچکیان؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه‌السادات حسینی؛ گلفام عریان


بررسی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 493-501

حسین فاضلی؛ طاهره مطلبی‌راد؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حمید سلگی؛ فرزانه نظری


بررسی حساسیت دارویی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک محیطی و بالینی شهر اصفهان در برابر اتامبوتول

دوره 31، شماره 234، خرداد و تیر 1392، صفحه 558-564

طوبی ردایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ شراره مقیم؛ حسین فاضلی؛ جمشید فقری؛ هادی رضایی یزدی؛ فاطمه السادات زرکش اصفهانی


جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 372-379

جمشید فقری؛ سمانه بوربور؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ محسن میدانی؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه السادات حسینی


بررسی میزان آگاهی درباره‌ی راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتومگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2520-2526

شراره مقیم؛ مهند زنوبه؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حسین فاضلی


آگاهی زوج‌های جوان مراجعه‌کننده به یک مرکز مشاوره‌ی خصوصی درباره‌ی آنفلوانزای نوع A، راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1786-1793

شراره مقیم؛ جلیل راسک؛ بهرام نصر اصفهانی؛ بهنود هدایت پور؛ ابتهاج پیشوا؛ مجتبی اکبری


بررسی حساسیت ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس نمونه‌های آب شهراصفهان به داروهای ضد مایکوباکتریایی رایج با استفاده از روش E-test

دوره 30، شماره 176، فروردین و اردیبهشت 1391

انسیه ساریخانی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ نفیسه السادات حسینی؛ تهمینه نریمانی